QUẦN THỂ DỤC HỌC SINH

BẢNG GIÁ QUẦN THỂ DỤC HỌC SINH

KÍCH THƯỚC SỐ 1 SỐ 2 SỐ 3 SỐ 4 SỐ 5 SỐ 6 SỐ 7 SỐ 8 SỐ 9
DÀI 66  69 75 78 81 84 87 90 93
ĐÙI 21,5 22 23 23,5 24 25 26 27 28
GIÁ 17.500  18.000 18.500 19.000 19.500 20.500 21.000 22.500 23.000

 

Hotline: